Facebook Pixel

Vår tilnærming til bærekraft

Vår vesentlighetsanalyse (ESG) 

2021

 

I 2020 gjennomførte vi en omfattende vesentlighetsanalyse basert på «Euronexts veiledning om ESG-rapportering fra januar 2020», hvor det ble gjennomført samtaler med ledere, selgere og medarbeidere, samt eiere og kunder.

Høsten 2021 gjennomførte vi en oppdatering av denne analysen – med flere samtaler med ledere, selgere og medarbeidere, men også med ulike andre interessenter. I tillegg ble det gjort en gjennomgang av megatrender og reguleringer. Analysen identifiserer roller og ansvar, interessenter, verdikjede og ESG-relaterte risikoer og muligheter. Slik kan vi peke ut retningen for vårt videre arbeid.  

Noen av våre fokusområder

Roller og ansvar

Ansvaret for bærekraft er hos oss forankret i ledelsen og styret som beskrevet nedenfor: 

 • CEO – øverste ansvarlig for at Bouvet etterlever lover og regler innenfor ESG og Bouvets strategiske plattform 
 • Regionleder – ansvarlig for den regionale kunde-, kompetanse- og tjenesteutvikling 
 • CFO – ansvarlig for sammenstilling og rapportering  
 • COO – ansvarlig for å fasilitere lederutvikling av ESG-relaterte temaer 
 • Kvalitetsleder/CISO – ansvarlig for kvalitet i leveranser inkludert sikkerhet, forvaltning og implementering av ISO-sertifiseringer og -resertifiseringer 
 • Leder HR – ansvarlig for etiske retningslinjer og aktivitet- og redegjørelsesplikt 
 • Kommunikasjonsdirektør – ansvarlig for intern- og eksternkommunikasjon til våre interessenter i samarbeid med etablert kommunikasjonsnettverk innenfor ESG 
 • Styret – overordnet strategisk ansvarlig 

Våre intressenter

Mange institusjoner, virksomheter og enkeltpersoner vil påvirkes av vårt arbeid – på ulike vis. Det er derfor viktig for oss å identifisere disse interessentene og hva hver av dem ser som viktig. I vårt analysearbeid har vi kommet fram til følgende funn:  


• Medarbeidere – Våre medarbeidere har stort engasjement
for og medvirkning til hvordan vi som enkeltpersoner og selskap kan bidra innenfor ESG.

• Potensielt nye medarbeidere – I valg av ny arbeidsgiver er
virksomhetenes strategi, verdier, samfunnsansvar og bidrag innen bærekraft viktig for mange.

• Kunder – Det er et økende fokus hos våre kunder på
bærekraft. Flere kunder har etablert roller og organisatoriske enheter for å følge opp ESG i egen virksomhet.

• Partnere – Spesielt våre skypartnere jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøavtrykk ved datalagring gjennom utvikling av nye tjenester og verktøy.

• Leverandører - Økt fokus på bærekraft i hele verdikjeden skaper endring og utvikling hos Bouvets leverandører.

• Myndigheter – For å sørge for at Norge overholder sine forpliktelser, innføres nye regler og forskrifter, i tillegg til nyeog tydeligere krav til åpenhet og transparens.

• Interesseorganisasjoner – IKT-bransjen kan med digitalisering være en viktig bidragsyter for å gjøre det mulig for Norge og enkeltvirksomheter å nå sine bærekraftsmål. I dette arbeidet deltar virksomheter i samarbeid, fellesinitiativ og kompetanse- og erfaringsutveksling

Strategisk plattform

Vårt ESG-arbeid er tuftet på de samme tanker som Bouvet har for egen virksomhet. Det vises kanskje aller tydeligst i visjonen vår, «vi går foran og bygger fremtidens samfunn», som legger åpenbare føringer og krav til å skape bærekraftige løsninger. 
 
Faktum er at den strategiske plattformen for Bouvet som virksomhet i stor grad kan ses på som en plattform også for ESG-arbeidet vårt. Langsiktige kunderelasjoner og lønnsomhet over tid er ikke bare viktig fra et bedriftsøkonomisk perspektiv, men også i den større sammenhengen. Bærekraftige løsninger er lønnsomme løsninger, over tid.
 
Siste del av vår strategiske plattform handler om å være beste arbeidsplass. Igjen direkte overførbart til ESG – akkurat som mange av våre verdier er det. Det handler om å dele på ressurser og kunnskap, det handler om å være åpne og troverdige – og ikke minst, det handler om å jobbe i det små og med det nære, så vel som med de store linjene. Her vil vår regionale modell og vår filosofi om nærhet til kundene være uvurderlig.  
 

Målsettinger

Som konsulentselskap kan vi bidra med digital kompetanse og gjennomføringsevne slik at våre kunder og andre interessenter kan utvikle verden i riktig retning. Med et bredt tjenestespekter og kunder i mange sentrale sektorer, vil vi både direkte og indirekte kunne påvirke alle FNs bærekraftsmål. Derfor vil vi ikke velge ut noen av disse spesifikt, men heller jobbe med målene der det er naturlig. På denne måten kan vi forbli mulighetsorienterte, noe som er viktig for oss. 
 
Verden og Norge står ovenfor betydelige endringer for å kunne oppnå de internasjonale klimamålene i Parisavtalen som Norge har forpliktet seg til. Norge har stadfestet at vi skal redusere klimagassutslippene med 55 % innen 2030 og 90-95 % innen 2050. Dette skal Bouvet bidra til gjennom vår kompetanse og erfaring – sammen med våre kunder, partnere, interesseorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og andre interessenter.  
 

Myndighetskrav, standarder og internasjonale retningslinjer

Alt arbeid vi gjør vil være i tråd med de kravene fra myndighetene som til enhver tid gjelder. I tillegg forholder vi oss til relevante internasjonale retningslinjer som ILO-konvensjonen og FNs Global Compacts 10 prinsipper. Vi ser også til ulike standarder som GRI og SAASB og diskuterer anbefalinger med tanke på klima ved hjelp av TCFDs retningslinjer.  
 
Når vi jobber med konkrete ESG-tiltak, vil vi bruke en smidig form for gjennomføring med utprøving og testing. Dette fungerer godt med vår regionale modell og muligheten til å gjøre lokale tiltak. Slik kan ulike tilnærminger prøves raskt ut og gi rom for læring på tvers av organisasjonen, og våre medarbeidere kan konkret bidra, lære av erfaring og dele videre. Dermed kan vi også identifisere og prioritere ESG-tiltakene som gir best mulig verdi til våre medarbeidere, kunder og til samfunnet.   
 
EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter blir innført i Norge for regnskapsåret 2022. Bouvets virke omfattes ikke av krav til rapportering i henhold til EU-taksonomien for det kommende regnskapsåret. Våre kunder setter imidlertid krav til oss som leverandør på hvordan vi overholder og jobber med ESG i tråd med eksisterende nasjonale og globale krav og veiledere.  
 

Våre fokusområder

Bærekraft skal være en naturlig del av Bouvets virksomhet, og vi skal alltid være bevisste på hvordan vi kan påvirke verden på en langsiktig og ansvarlig måte. Her er vår verdikjede sentral. Den viser hvordan vi gjennom vår virksomhet kan påvirke ESG-pilarene miljø og klima (E), sosialt (S) og selskapsstyring (G). Verdikjeden er med andre ord vårt grunnlag til å avgjøre hvor vi kan og bør sette inn ressurser – og hvordan vi kan få mest mulig påvirkningseffekt ut av dem. 

Vår verdikjede

verdikjedeVerdikjeden danner samtidig underlag for vesentlighetsanalysen som ble oppdatert høsten 2021. Analysen viste en økende modenhet i organisasjonen i arbeidet med våre ESG-relaterte risikoer og muligheter. I virksomheten har endringene i 2021 primært vært å gå fra prosjekt til implementering i organisasjonen – med ansvarsområder og tilnærming i tråd med vår regionale modell. Dette arbeidet vil fortsette i 2022.

Risikoene og mulighetene som vesentlighetsanalysen avdekker, blir da direkte førende for de ESG-relaterte tiltakene vi velger å gjøre i tiden som kommer.
Det er opp til den enkelte region å prioritere sine tiltak, sett ut fra egen situasjon, særlige utfordringer og muligheter i sine nedslagsfelt. I tillegg til hva de ser som sine primære påvirkningsmuligheter i arbeid med kunde og sluttbruker, i ledelse og markedsføring av selskapet, innenfor egne operasjoner eller ved påvirkning av leverandørene.

Vi har imidlertid identifisert fire overordnede fokusområder for vårt ESG-relaterte arbeid – for å samle ressurser og skape gjensidig forsterkende effekter av tiltakene. Disse fokusområdene er:

 • Vi skal ha fokus på bærekraft i alle relasjoner med kunder og samarbeidspartnere 
 • Vi skal utvikle og dele kompetanse på bærekraft
 • Vi skal omfavne en inkluderende og mangfoldig kultur 
 • Vi skal gå foran og holde orden i eget hus 

Tiltakene vi gjør vil være innenfor ett eller flere av disse områdene – og er direkte relatert til vesentlighetsanalysens risikoer og muligheter.

Vesentlighetsmatrise med fokus på risiko
Vesentlighetsmatrise med fokus på risiko
Vesentlighetsmatrise med fokus på muligheter
Vesentlighetsmatrise med fokus på muligheter