Facebook Pixel

Vår tilnærming til bærekraft

Vi skal ha fokus på bærekraft i alle relasjoner med kunder og samarbeidspartner

Bouvets påvirkning er størst i kundeleddet. Digitalisering er i stor grad en del av løsningen innenfor ESG-arbeid, og i samarbeid med våre kunder kan vi påvirke verden i riktig retning – gjennom digitaliserings- og utviklingsoppdrag som reduserer miljøavtrykk, fremmer sikkerhet, personvern og transparens – og som skaper sosialt inkluderende løsninger.

Noen av områdene vi jobber med

Digitalisering for bærekraft

Teknologiens rolle gir muligheter for Bouvet gjennom de positive effektene av digitalisering og påfølgende omstilling. Bouvets medarbeidere har til sammen en helhetlig kunnskap om teknologi, bruker, organisasjon og forretning. Gjennom tverrfaglig samarbeid og langsiktige relasjoner med våre kunder kan vi sammen identifisere, utvikle og implementere løsninger for en bærekraftig omstilling.

Våre kunder består av viktige samfunnsaktører innen energi, offentlig virksomhet, industri, transport og helse, for å nevne noen. De fleste virksomhetene er i gang med miljø- og klimatransformasjon for å imøtekomme regulatoriske krav, jobbe mot virksomhetens ESG-mål og levere på medarbeide- res motivasjon for å bidra i verden og Norges felles måloppnå- else. Bouvet er i en unik posisjon til å bistå selskapene i denne overgangen og dermed bidra til å imøtekomme fremtidens behov.

Bouvet har i 2021 bidratt via oppdrag sammen med våre kunder for å gjøre kundens virksomheter mer bærekraftig og transparent. Eksempler er etablering av dataplattformer, systemløsninger for effektivisering og automatisering, og digitale løsninger for at kunden kan tilby nye tjenester.

Innen offentlig sektor, og spesielt blant kommuner, oppleves en økning i etterspørsel etter dataplattformer og omkringlig- gende tjenester for å kunne levere tjenester til næringsliv og innbyggere innenfor ESG. I tillegg etterspørres systemløsnin- ger for å redusere kommunenes eget energiforbruk og miljøavtrykk. Oppdrag har eksempelvis vært innen flomvars- lingsteknologi for Sauda og Stavanger kommune og videreut- vikling av tjenester sammen med Bergen kommune basert på deres dataplattform. I tillegg har Bouvet bidratt i utvikling av løsninger for statlige virksomheter – eksempelvis overvåkning av vannføring i norske elver for NVE og bærekraftsbarometer for oppdrettsnæringen sammen med Barentswatch.

I sammenheng med overgang til lavutslippssamfunnet og nye regler og krav fra myndighetene etableres nye selskaper og forretningsområder hos eksisterende aktører. Bouvet har i 2021 opplevd en økning i etterspørsel fra våre kunder i utvikling av løsninger som gir effekter innen ESG, for å kunne levere nye tjenester på nye forretningsmodeller eller realisere nye tjenester og produkter i markedet for start-up bedrifter. Eksempler på oppdrag er bærekraftsportal for Asker kommune og arbeid med el-ladere for Zaptec og Easee.
 

Bouvet vil fremover jobbe med integrering av ESG som en komponent i risikovurdering i forbindelse med oppdrag. I tillegg ønsker vi å vurdere gjennomføring av piloter på hvordan vi sammen med kunden kan se på klimaregnskap, oppdrage- nes effektmål innen ESG og hvordan samarbeide rundt rapportering.

Utdrag fra vår årsrapport for 2021

Positiv innvirkning på klima- og miljørisikooppdrag

Bouvet har med sin kompetanse, langsiktige kunderelasjoner og tilstedeværelse i energiproduksjon og distribusjon stor mulighet til å bli med å påvirke det grønne skifte. Bouvet har blant annet vært med som digitaliseringspartner i denne overgangen som hos Equinor hvor vi med skreddersydde løsninger optimaliserer olje- og gassproduksjonen. Denne type løsninger blir gjerne gjenbrukt på andre områder – inkludert fornybar energiproduksjon.

I tillegg har Bouvet bidratt i utvikling av nye løsninger innenfor fornybarområdet som for eksempel Offshore Wind hos Equinor. Av andre type oppdrag har vi utvikling og implementering av systemløsninger for virksomhetsstyring og samhandling. Hos Aker BP er Bouvet engasjert i å realisere NOAKA prosjektet for å redusere CO2-utslipp med strøm fra land, mens vi hos C4IR utvikler tjenester for å tilgjengeliggjøre data som er rettet mot prosjekter for et renere hav.

Kraftforsyningssektoren gjennomgår strukturelle endringer, og Bouvet har levert et bredt tjenestespekter for ulike aktører innenfor sektoren i 2021. Eksempler på oppdrag er løsninger
for optimalisering av energidistribusjon for Statnett og digitalisering i forbindelse med vindkraft for Origo Solutions. Andre prosjekter har vært løsning for markedsmodeller for samarbeid mellom energiselskaper på oppdrag for Sintef Energi, bruk av data og utvikling av dataplattform og analyse- tjenester for BKK, og bidrag i utvikling av forbrukerapp hos Lyse for å gi privatforbrukere innsikt i og kontroll over eget strømforbruk

I tillegg har Bouvet engasjert seg i innovasjonsprosjekter, for eksempel som deltaker i et konsortsium for å løse et uover- siktlig lademarked for elbiler for bileierne – med midler fra Innovasjon Norge og i regi av Powerzeek.

 

Kunnskapsdeling mellom sektorer

Våre oppdrag innen olje- og gass og kraftforsyning viser markedsglidning gjennom etablering av fornybar energiproduksjon og behov for kompetanseoverføring mellom sektorer. Eksempelvis oppfordres det til deling av kunnskap og data av aktører som Aker BP, og svært mye av kunnskapen, tjenestene og teknologien som Bouvet leverer og utvikler er direkte overførbar til andre industrier.

Ønske om kompetanseoverføring fra olje- og gassektoren gjelder også industrisektoren hvor Bouvet bidrar i våre kunders transformasjon. Av oppdrag kan nevnes Eyde-klyngen hvor Bouvet har bidratt i bedre utnyttelse og gjenbruk av avfall og biprodukter fra norske industrianlegg. I tillegg jobber vi med innovativ bruk av VR, AR, robotikk og droneteknologi i løsninger for å forbedre HMS for feltarbeidere hos industri- aktører som Gassco, KAEFER Energy og eSmart Systems. Et ESG-oppdrag med stor påvirkning for å redusere Co2-utslipp er vårt engasjement hos Industrial Green Tech, hvor Bouvet bistår i utvikling av Proof of concept for å fange 1,2 millioner tonn CO2 i året fra industrien i Grenland. Med vår spiss- og breddekompetanse, samt tverrsektorielle erfaring, har vi kunnet bidra i flere klyngemedlemskap innen ESG med en helhetlig tilnærming, fra et digitaliseringsperspektiv.

Eksempler på næringsklynger og deltakelse i forskningsprosjekter:


 

 • Deltakelse i Industrial Green Tech for å løfte Grenlandsregionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for reduksjon av klimagassutslipp i industrien
 • Deltakelse i Egersund Energy Hub, et senter som fremmer næringsutvikling, forskning og innovasjon innen bærekraft, fornybar energi, miljøteknologi og energieffektivisering
 • Deltakelse i Smart Energy Network, en nettverksorganisasjon for energibransjen og tilhørende virksomheter
 • Oppdrag og samarbeid med Eydeklyngen med hensikt om å
 • øke verdiskaping og redusere miljøfotavtrykk i medlemsbedriftene
 • Deltakelse i forskningsprosjektet SFI Smart Ocean (Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon) for bærekraftig vekst i havet
 • Medlem av Norwegian Offshore Wind Cluster for bidrag i utviklingen av havvind i et globalt, europeisk og nasjonalt perspektiv
 • Medlem og aktiv deltaker i DigiPro, et senter for digitalisering av prosessindustrien

 

Deltagelse i næringsklynger og forskningsprosjekter

    

 • Deltakelse i Industrial Green Tech for å løfte Grenlandsregionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for reduksjon av klimagassutslipp i industrien 
 • Deltakelse i Egersund Energy Hub, et senter som fremmer næringsutvikling, forskning og innovasjon innen bærekraft, fornybar energi, miljøteknologi og energieffektivisering  
 • Deltakelse i Smart Energy Network, en nettverksorganisasjon for energibransjen og tilhørende virksomheter 
 • Oppdrag og samarbeid med Eydeklyngen med hensikt om å øke verdiskaping og redusere miljøfotavtrykk i medlemsbedriftene 
 • Deltakelse i forskningsprosjektet SFI Smart Ocean (Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon) for bærekraftig vekst i havet 
 • Medlem av Norwegian Offshore Wind Cluster for bidrag i utviklingen av havvind i et globalt, europeisk og nasjonalt perspektiv 
 • Medlem og aktiv deltaker i DigiPro, et senter for digitalisering av prosessindustrien 

 

Sosialt inkluderende løsninger

Bærekraft omhandler også sosiale forhold i samfunnet. Foruten løsningene som utvikles, dreier det seg om å møte reelle brukerbehov og ikke skape teknisk ekskludering eller brukergrensesnitt som krever høy grad av digitale ferdigheter. Digitale tjenester kan i seg selv være inkluderende, men også̊ ekskluderende for visse samfunns- og brukergrupper.  
 
Bouvet har i 2021 blant annet vært engasjert i utvikling av tjenester innen helsesektoren, som løsning for enklere samarbeid om analyse av kreftprøver i samarbeid med Helse Midt-Norge IT. Vi har utviklet en løsning for å redusere nettmobbing for Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord og UiT Norges arktiske universitet, og bistått Oslo kommune i utviklingen av ny velferdsteknologisk datadelingstjeneste samt dataplattform for pandemihåndtering.  I tillegg har Bouvet gjennomført et kompetanseprogram for ledere i NAV Rogaland innen digitalt lederskap.  
 
Offentlig sektor satser betydelig på digitalisering, og Bouvet ønsker fremover å fortsette å bidra til en brukerdrevet tilnærming til dette. Det inkluderer innsikt og involvering av brukere underveis for å sikre gode brukeropplevelser, og vi bidrar med alt fra enkelttjenester til leveranser fra tverrfaglige team. 
 

Energieffektive løsninger

Til tross for at IT er en viktig del av løsningen i det grønne skiftet, krever teknologi og datahåndtering store mengder energi. Bouvet bidrar til å redusere dette ved å utforske arkitektur, koding og design for mer energieffektive løsninger.    
 
Eksempelvis kan det å forstå klimaavtrykket av skyløsninger og hvordan skyplattformene håndterer ESG, representere en mulighet for Bouvet fremover, ved at leverandørene tilgjengeliggjør bedre verktøy for oversikt og kontroll, og at kunder vil ha behov for å dokumentere avtrykket i sine verdikjeder. 
 
Bouvet signerte i 2021 Microsoft sitt partnerløfte innen ESG som inkluderer å jobbe målrettet med mangfold og inkludering, ansvarlig og etisk AI, bærekraft og digital kompetanse. 
Bouvet vil kontinuerlig jobbe med hvordan vi kan bidra på dette området i samarbeid med våre kunder og partnere. Vi vil videreutvikle kompetanse i samarbeid med sektoren fremover og inkludere dette i våre interne skoler i de fagmiljøer der det er relevant. 
 

Informasjonssikkerhet og personvern

Det har vært økende antall sikkerhetshendelser i samfunnet i løpet av 2021. Mange av våre kunders tjenester inngår i kritisk infrastruktur for samfunnet, og det er derfor av den største viktighet at disse ikke blir rammet. Våre tjenester og bidrag i leveranser skal derfor ha det nødvendige fokus på sikkerhet.  
 
Bouvet gjennomfører løpende risikovurderinger av våre oppdrag og hittil er mer enn 350 sikkerhetsvurderinger gjennomført. 

I tillegg gjennomførte Bouvet i 2021 en rekke kompetansehevende aktiviteter innen informasjonssikkerhet. Vi benytter Secure Code Warrior som er en læringsplattform for sikker utvikling. Security Champions er dessuten innført i alle relevante utviklingsoppdrag for å heve fokus på sikkerhet, og verktøykassen for sikkerhet, som ble lansert i 2020, er videreutviklet i løpet av året. Denne bidrar til at alle vet hvilket ansvar de har tilknyttet sikkerhet i den rollen og konteksten de opererer i.  
 
Et viktig ledd for å sikre at vi lager trygge løsninger for våre kunder, er å bidra til kompetanseutvikling internt. Her har det vært gjort en betydelig innsats i 2021, hvor Bouvets fagmiljø for sikkerhet, Intern IT & Sikkerhet og ledere har stått i spissen og bidratt i gjennomføringen av tiltakene. For våre egne medarbeidere starter fokuset på informasjonssikkerhet allerede første dag på jobb gjennom introduksjonskurset. Dette følges videre opp gjennom aktiviteter på avdelings-, regions- og konsernnivå, i tillegg til aktiviteter i det enkelte oppdrag.  
Bouvet ble re-sertifisert innen ISO 27001 i 2021 som beskriver beste praksis for å beskytte data og kravene til et styringssystem for informasjonssikkerhet, samt at vi ble ISO-sertifisert innen kvalitet (ISO 9001). 
 
Det digitale sikkerhetsbildet er i stadig endring, og Bouvet jobber som samfunnsaktør og leverandør kontinuerlig med å beskytte våre egne og våre kunders interesser. 
 

Tjenesteutvikling innen bærekraft

Det ligger mange muligheter for Bouvet i å skape tjenester som bidrar i kundens utvikling av nye forretningsområder og virksomheter. Det har også i 2021 vært en økende tendens i etterspørselen etter tjenester som gjør kunden mer bærekraftig og transparent.

Eksempler på tjenester er rådgivning innen digitalisering og bærekraft, universell utforming og videreutvikling av skytjenester for mer energieffektive løsninger.

Bouvet videreutvikler egne tjenester kontinuerlig i tett samarbeid med våre kunder og ut ifra de trender som vi ser vil påvirke kundene og oss selv fremover.  

 

Bærekraftig forretningsmodellering

Hvordan fremme bærekraftige løsninger som sørger for at mennesker og miljø ivaretas og styrkes, samtidig som virksomhetene er lønnsomme økonomisk?

Bouvet har status som First Explorer og har inngått et samarbeid med Innovasjon Norge om Flourishing Business Canvas (FBC), som er en metode for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller. 

Les mer om FBC her

Les mer om et par av våre prosjekter med fokus på bærekraft