Hva er produktledelse – en kort introduksjon

Produktledelse handler i korte trekk om å sørge for at et produkt skaper verdi og oppfyller behovet til brukerne gjennom hele produktets livssyklus. Få tips på hvordan du sikrer en helhetlig tilnærming til produktutvikling i din virksomhet.

Stine Forland, Ole Kristian Nystrøm

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Tidligere ble ofte prosjekter satt opp som en midlertidig organisasjon som jobbet med produktutvikling i prosjektets levetid. Prosjekter har historisk vist å gi ofte unødvendig treghet og kost, og har større fokus på leveranse enn verdi. Moderne virksomheter organiserer seg bort fra prosjekter og over til en produktorientert virksomhet.

Skal du være god i produktledelse må du jobbe på både strategisk, taktisk og operasjonelt nivå.  

Strategisk nivå  💡

Vi begynner med å forankre produktet i en visjon:

 • Produktvisjonen skal være en ledestjerne for alle som skal jobbe med produktet, og må være tydelig og kort formulert, gjerne i en setning eller en form for visualisering. 

 • Visjonen skal være inspirerende, motiverende og selgende. Den må kommuniseres hyppig og tydelig, slik at den er godt forstått av alle. Du ønsker å sikre at den er med når det gjøres prioriteringer og tas beslutninger om utviklingen av produktet. 

Visjonen settes ut i live gjennom en strategi:

 • Produktstrategien skal hjelpe deg og teamet med å ta valg og redusere risikoen for at dere jobber mot urealistiske mål eller går i feil retning. 

 • Produktstrategien er et levende dokument som på et overordnet nivå beskriver en ønsket framtidssituasjon for produktet og bruker, og sier noe om veien dit. 

 • En god produktstrategi bør inneholde innsikt om målgrupper, dagens situasjon og bruksmønster, ønskede behov og mulige verdiforslag, og en vurdering av marked og posisjon kombinert med hindringer, svakheter, styrker og svakheter. 

I tillegg til visjon og strategi kan det strategiske nivået inneholde verktøy som produktprinsipper og dynamiske veikart, som også vil være støtte i valg og beslutninger, og til koordinering mellom flere team eller produkter i virksomheten. 

Taktisk nivå  🎯

Du må konkretisere visjon og strategi ned til en tydelig retning og konkrete oppgaver.

Derfor må en produktleder lage og vedlikeholde et mer kortsiktig målbilde. En populær metode for dette heter mål og nøkkelresultater, der du setter mål som er trygt forankret i visjon og strategi, men på en så kort tidshorisont at det gir mening å koble på konkrete oppgaver og leveranser.

 • En typisk arbeidshorisont for slike mål er 3 eller 4 måneder.
 • Målene samt hvilken verdi og nytte vi skaper må måles i et sett med nøkkelresultater. Nøkkelresultatene skal være målbare, tidsavgrenset og ambisiøse.
 • For å få til en dynamisk utvikling og en evne til justering i fart, må du ha felles samlinger rundt utvikling av mål og nøkkelresultater jevnlig og minst hver 3. eller 4. måned.
 • Målingene som er detaljert i nøkkelresultatene må være enkelt synlige og tilgjengelige for alle interesserte.
 • Hele prosessen rundt mål og nøkkelresultater må være transparent. Dette bygger tillitt, forståelse og er et viktig grunnlag for en samhandling du ønsker.

Du må også gå dypere i å forstå hvem vi lager produktet for:

 • En god definisjon, beskrivelse og innsikt i hvem som er brukere og/eller kunder er helt sentralt.
 • God innsikt må bygge systematisk over tid, basert på læring og datainnsamling.
 • Denne innsikten er sentral kunnskap for selve produktteamet, som daglig trenger innsikten for å ha skarpt fokus på å skape verdi for brukerne.

Operasjonelt nivå  🧡 

Drivkraften i ditt arbeid er et velfungerende team.

 • Et myndiggjort produktteam som får stor grad av frihet til å selv jobbe med problemforståelse, brukerinnsikt, løsningsvalg og arbeidsmetode.
 • Teamet er selve motoren i produktutvikling. Kontinuerlig innsats for å bygge psykologisk trygghet, gode arbeidsrutiner, tverrfaglighet og autonomi må til.
 • Et komplett team har all nødvendig fagkompetanse, og vil selv agere på behov for endringer i metode, verktøy, leveransemodeller og annet som må på plass for å være et produktivt team.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt

Stine Forland
Avdelingsleder
Line E. Elvsveen
Avdelingsleder
Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig kurs

Noen av våre historier og prosjekter